STAATSCOURANTKennisgeving omgevingsvergunning bouw woning en paardenstal Beekstraat 24 te Swalmen, Roermond

Bekendmaking voor Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen swalmen
  2. STAATSCOURANTKennisgeving omgevingsvergunning bouw woning en paardenstal Beekstraat 24 te Swalmen, Roermond

Bestuur | GemeentenRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van B&W van Roermond maakt bekend dat bij besluit van 10 oktober 2013 omgevingsvergunning is verleend ten behoeve van het bouwen van een woning met paardenstal, op het adres Beekstraat 24, te 6071 CC Swalmen, bestaande uit de volgende activiteit(en): – Bouwen van een bouwwerk: bouwen woning en paardenstal; – Handeling in strijd met bestemmingsplan: vergroting bebouwd oppervlak woning en overschrijding bouwhoogte; Tegen de verleende vergunning kan door belanghebbenden, die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze kenbaar hebben gemaakt, van 17 oktober tot 27 november 2013 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. De indiener van een beroepschrift kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond. De verleende vergunning ligt vanaf 16 oktober 2013 ter inzage bij het omgevingsloket in het Stadskantoor. Op afspraak kunt u de vergunning inzien.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.