PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning WEPA Nederland B.V., Boutestraat 125, 6071 JR Swalmen

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Limburg

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 27-09-2023

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. PROVINCIAAL BLADProvincie Limburg, omgevingsvergunning WEPA Nederland B.V., Boutestraat 125, 6071 JR Swalmen

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Boutestraat Swalmen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Swalmen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Uitgebreide voorbereidingsprocedureGedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een besluit is genomen:OmgevingsvergunningVoor: revisie t.b.v. diverse wijzigingen Locatie: WEPA Nederland B.V., Boutestraat 125, 6071 JR Swalmen Datum besluit: 21 september 2023 Zaaknummer: 2021-209344Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.Inzage Het besluit en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter inzage van 27 september 2023 t/m 8 november 2023 op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen). Op 27 september 2023 wordt het ook gepubliceerd op ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl).RechtsbeschermingAls dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden kunnen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.Beroep instellen kan van 28 september 2023 t/m 8 november 2023 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank Limburg, www.rechtspraak.nl.Inwerkingtredingit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.InformatieRUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.