GEMEENTEBLADSwalmen sectie D, nr 2433 - Verleende Omgevingsvergunning

Bekendmaking voor Bestuur | Gemeenten in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen swalmen
  2. GEMEENTEBLADSwalmen sectie D, nr 2433 – Verleende Omgevingsvergunning

Bestuur | Gemeenten Vlinkenbroek Swalmen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Swalmen

Omschrijving (incl. locatie): Swalmen sectie D. nr. 2433, aanleg van een amfibieënpoel Activiteit(en): uitvoeren werk(zaamheden) Registratienummer: Z053412FCC4 Datum bekendmaking besluit: 27 januari 2014 Bezwaar Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot 11 maart 2014 is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Voorlopige voorzieningen Wanneer bezwaar is ingesteld kan, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, daarnaast een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: - de naam en het adres van de indiener; - de dagtekening van het bezwaar; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit); - de gronden van het bezwaar. Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. Burgers kunnen ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer 0475-359257. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.