De Oever 68, 6071SK Swalmen - Verleende omgevingsvergunning

Bekendmaking voor omgevingsvergunning in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 24-01-2024

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. De Oever 68, 6071SK Swalmen – Verleende omgevingsvergunning

omgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt bekend dat het op 18 december 2023 een omgevingsvergunning heeft verleend voor:   Omschrijving (incl. locatie): beschikking n.a.v. bezwaar realiseren inrit De Oever 68, 6071SK Swalmen   Activiteit(en): •Uitrit aanleggen of veranderen   Registratienummer: Z2023-00002052   Datum besluit: 18 december 2023   Bent u het niet eens met het besluit? Tegen dit besluit kunnen u en andere belanghebbende binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX ROERMOND. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van dit besluit. Tot uiterlijk 26 februari 2024 is het mogelijk bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.   Heeft u een spoedeisend belang? Wanneer bezwaar is ingesteld, treedt het besluit toch in werking. Als onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist kan aan de voorzieningenrechter worden gevraagd om het besluit niet in werking te laten treden. Dat heet een voorlopige voorziening. Een verzoek om voorlopige voorziening dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, afdeling Publiekrecht, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het verzoekschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste: •de naam en het adres van de indiener; •de dagtekening van het bezwaar; •een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (en eventueel de vermelding van de datum en het nummer van het besluit); •de gronden van het bezwaar. Bij het verzoekschrift dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Voor het verzoek om voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierechten geheven. Burgers kunnen ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor precieze voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0475. Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG te Roermond.

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.