Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Roermond

Geplaatst op Lokaalnieuwsswalmen.nl op: 03-01-2024

  1. Bekendmakingen Swalmen
  2. Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

GELET OP •het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; •de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten volgens het bepaalde in artikel 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994; •het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 voor het nemen van een verkeersbesluit voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd •het bepaalde in van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 dat maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer dienen te geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. •het bepaalde in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dat de maatregel strekt tot bescherming van de belangen, meer in het bijzonder: •het verzekeren van de veiligheid op de weg; •het beschermen van weggebruikers en passagiers; •het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; •het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu; •het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden; •het overleg en positieve advies van de politie overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;   IN OVERWEGING NEMENDE, •dat de Nopperhof te Swalmen gecategoriseerd is als “Erftoegangsweg” en gelegen is binnen de bebouwde kom in de gemeente Roermond; •dat de bewoner op de Nopperhof 301, 6071 WB Swalmen een reservering van een parkeerplaats nabij haar woning als gehandicaptenparkeerplaats heeft aangevraagd; •dat de aanvrager houder is van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder; •dat binnen de loopafstand van 100 meter (norm GPK) niet op andere wijze dan door middel van reservering van een parkeerplaats op de openbare weg in de behoefte aan parkeergelegenheid kan worden voorzien. BESLUIT: 1.door plaatsing van een bord (met onderbord), volgens model E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, ten behoeve van desbetreffende bewoner voor de duur van de geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart een gehandicaptenparkeerplaats nabij Nopperhof 301, 6071 WB Swalmen (zie situatietekening in de bijlage) in te stellen en ter plaatse het parkeren van andere voertuigen dan het motorvoertuig van desbetreffende bewoner te verbieden; 2.aan de aanwijzing van betreffende bewoner als degene, die van de parkeerplaats gebruik mag maken de voorwaarde te verbinden dat door of vanwege haar het college ervan in kennis wordt gesteld: a.wanneer er een ander motorvoertuig zal worden aangeschaft; b.wanneer de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de toekenning van de gehandicaptenparkeerplaats wijzigen of indien er geen behoefte meer bestaat;   Overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer geschiedt de bekendmaking van dit verkeersbesluit door plaatsing van het besluit in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl/Gemeenteblad.   Roermond, 21 december 2023 Burgemeester en wethouders van Roermond, Cluster manager Beheer Openbare Ruimte Dhr. J.T. (Jack) Mestrom

Unknown

 Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsswalmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Swalmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.